Artikel 1: Definitief

1.1: Algemene Voorwaarden: op alle verkopen via www.miesbloemenplus.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaats;

1.2: Onderneming: www.miesbloemenplus.nl (hierna te noemen Mies Bloemen) is handelsnaam van Mies Bloemenplus en is een winkel die online bloemen en aanverwante artikelen door 'koop op afstand' aanbiedt aan consumenten;

1.3: Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;

1.4: Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Mies Bloemen en de consument. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mies Bloemen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.miesbloemenplus.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3: Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.4: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mies Bloemen erkend. 

Artikel 3: Overeenkomsten 

3.1: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mies Bloemen. Mies Bloemen is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt. 

Artikel 4: Prijzen 

4.1: Alle aanbiedingen van Mies Bloemen zijn vrijblijvend. Mies Bloemen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2: De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld,  heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;

4.3: De verzendkosten of eventuele andere bijkomende kosten worden vóór het sluiten van de overeenkomst duidelijk gecommuniceerd via de website;

4.4: Mies Bloemen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings-, of typfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend;

4.5: Mies Bloemen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 5: Registratie

5.1: Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Mies Bloemen de consument aanbieden om zich te registreren via het registratieformulier / de account-aanmeldingsmogelijkheid op de website;

5.2: Tijdens de registratieprocedure kiest de consument een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De consument is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord;

5.3: Mies Bloemen is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een consument die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk de consument is. Al hetgeen dat gebeurt via het account van de consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de consument;

5.4: Indien de consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Mies Bloemen daarvan in kennis te stellen, zodat Mies Bloemen gepaste maatregelen kan nemen. 

Artikel 6: Betalingen

6.1: Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

6.1.1: iDeal: Als u bankiert via internet kunt u via onze website uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met het betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

6.1.2: Betalen bij ophalen: wanneer u ervoor kiest om uw bestelling op te halen in ons filiaal in Oost-Souburg (Paspoortstraat 38), kunt u de bestelling daar afrekenen door middel van contante betaling of met pin;

6.2: De consument dient betalingen aan Mies Bloemen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Mies Bloemen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen; 

6.3: Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze nadat hij door Mies Bloemen is gewezen op de te late betaling en Mies Bloemen de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mies Bloemen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. Mies Bloemen kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 7: Levering

7.1: Mies Bloemen probeert altijd uw bestelling zo goed mogelijk na te maken, echter kan het voorkomen dat uw bestelling kan afwijken wanneer bepaalde bloemen niet voorraadig zijn;

7.2: Na bevestiging van de bestelling streeft Mies Bloemen ernaar om uw bestelling te bezorgen op de door u gekozen dag. Wanneer er niet wordt open gedaan door de ontvanger, probeert de bezorger de bestelling bij de buren af te leveren. Wanneer de buren ook niet thuis zijn, krijgt de ontvanger een papiertje in de brievenbus dat zij de bestelling kunnen ophalen in ons filiaal in Oost-Souburg (Paspoortstraat 38);

7.3: Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enig andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;  

7.4: Indien Mies Bloemen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de consument daarvan in kennis. De consument kan in dat geval akkoord gaan met een leverdatum;

7.5: Indien de consument de bestelling af haalt in ons filiaal in Oost-Souburg (Paspoortstraat 38), dient de consument dat te doen op de dag zoals overeengekomen. Indien de consument de producten niet afhaalt, zullen de producten worden vernietigd. De betaalverplichting van de consument komt daarmee niet te vervallen. 

Artikel 8: Retourneren/Herroepingsrecht

8.1: Voor de producten die Mies Bloemen levert, geldt dat deze niet zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden en het wettelijk recht van ontbinding, conform art. 6:230o BW niet van toepassing is. De geleverde producten vallen onder de uitzondering zoals vermeld in art. 6:230o sub f BW. Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor ontbinding kunnen bederven. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen kan de consument zich uiteraard wenden tot Mies Bloemen conform het in Artikel 9 en 10 gestelde. 

Artikel 9: Garantie en conformiteit

9.1: Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een consument die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

9.2: Mies Bloemen staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst;

9.3: Indien de afgeleverde bestelling niet aan de Overeenkomst voldoet, dan dient de consument binnen 24 uur nadat hij het gebrek heeft geconstateerd Mies Bloemen daarvan in kennis te stellen; 

9.4: Indien Mies Bloemen de klacht gegrond acht, worden na overleg met de consument de relevante producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de consument betaalde prijs voor het product;

9.5: De consument heeft op elke bestelling 5 dagen garantie. 

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1: Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde producten onmiddelijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddelijk per telefoon, per e-mail of in de winkel te melden. Indien de consument een klacht heeft over een product (conform Artikel 9) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Mies Bloemen, dan kan hij bij Mies Bloemen telefonisch, per e-mail of in de winkel een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden;

10.2: Mies Bloemen zal het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met de consument oplossen. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1: Dit Artikel is slechts van toepassing indien de consument een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

11.2: De totale aansprakelijkheid van Mies Bloemen jegens de consument wegens toerekende tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW);

11.3: Aansprakelijkheid van Mies Bloemen jegens de consument voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten;

11.4: Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Mies Bloemen jegens de consument geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Mies Bloemen. 

Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1: Mies Bloemen verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform de op de website gepubliceerde privacy statement. 

Artikel 13: Auteursrechten

13.1: Alle foto's, teksten, illustraties en andere werken op onze website zijn  "werken" in de zin van de Auteurswet en de bijbehorende auteursrechten komen toe aan Mies Bloemen. Het overnemen van deze werken is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen;

13.2: Elke onrechtmatige inbreuk op de auteursrechten van Mies Bloemen zal vervolgd worden. 

Artikel 14: Slotbepaling

14.1: Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten of opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk telefonisch, per e-mail of in onze winkel contact met ons op te nemen. 

Mies Bloemen
Paspoortstraat 38
4388 BH Oost-Souburg
E: filiaal6@zeelandnet.nl
W: www.miesbloemenplus.nl
T: 0118-460536